Informacja

Informacja


INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZAPYTANIE ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA

  1. Administratorem danych osobowych jest Łukasz Fonfara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Fonfara z siedzibą w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza 13/14, 25-350 Kielce, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach pod nr KL-K 803.
  2. Kontakt z Administratorem danych odbywać się może korespondencyjnie na adres siedziby lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail: lukasz@fonfara.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym jeśli zajdzie taka konieczność umówienia terminu spotkania, przekazania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, marketingu usług własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wskazana podstawa prawna dotyczy zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a), jak również prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych polegający na archiwizowaniu zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f). Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej obsługi, archiwizacji zgłoszenia przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć w związku z zapytaniem i udzieloną odpowiedzią.
  4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane niezbędne do odpowiedzi na zadane pytanie, a wynikać będą z treści Państwa zapytania.
  5. Dane osobowe Klienta będą przekazywane wyłącznie tym podmiotom przetwarzającym, którym Administrator danych zleci świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, osobie prowadzącej biuro rachunkowe, pełnomocnikom substytucyjnym lub współpracownikom w ramach udzielonego upoważnienia do zajmowania się konkretnymi sprawami, firmom audytorskim i marketingowym. Odbiorcy ci będą przetwarzać dane osobowe: (1) na podstawie odrębnie za-wartej umowy powierzenia, (2) pod kontrolą Administratora danych, (3) wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania usług zawartych z Administratorem danych.

 

  1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – możecie ją Państwo w każdym czasie wycofać, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

 

  1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

  1. prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Administrator przestanie wówczas je przetwarzać, chyba że w stosunku do tych danych istnieć będą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub gdy dane konieczne będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony praw.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapoznania się z treścią zapytania i udzielenia odpowiedzi.
Powrót