Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania


1. Czy radca prawny może występować w sprawach karnych?

TAK - wykonywanie zawodu radcy prawnego obejmuje występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Należy zaznaczyć, że pomoc prawna polegająca na występowaniu przez radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe może być świadczona pod warunkiem że radca prawny nie pozostaje w stosunku pracy (nie dotyczy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych).

 

2. Czy wykonywanie zawodu polega wyłącznie na reprezentacji sądowej?

NIE - Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz umów, a także występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Radca prawny może działać w postępowaniu przedsądowym, w tym w negocjacjach ugodowych i w postępowaniu mediacyjnym wspierajac reprezentowaną stronę swoim doświadczeniem i wiedza prawniczą. Zatem pojęcie pomocy prawnej znacznie wykracza poza ramy reprezentacji sądowej, którą należy uznawać jako ostateczną formę dochodzenia praw.

 

3. Czy wynagrodzenie radcy prawnego za reprezentację sądową jest uregulowane przepisami?

TAK - ale dotyczy to tylko kosztów postępowania sądowego w zakresie w jakim obciążane są nimi strony w orzeczeniu kończącym postępowanie w danej instancji.

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych wskazuje stawki minimalne opłat za czynności radców prawnych. Przykładowo stawka minimalna za postępowanie przed sądem I instancji wynosi przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł - 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.

Stawki powyższe ulegają obniżeniu, jeśli postępowanie kończy się wydaniem nakazu zapłaty.

Zasadą jest, że strona ustala wysokość honorarium z radcą prawnym w umowie zlecenia. Umowne honorarium uwzględnia:


1) niezbędny nakład pracy radcy prawnego, w szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu;

2) wartość przedmiotu sprawy;

3) wkład pracy radcy prawnego w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie;

4) rodzaj i zawiłość sprawy, w szczególności tryb i czas prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.

 

4. Ile wynosi wpis sądowy?

 

Co do zasady w sprawach o prawa majątkowe wpis sądowy jest proporcjonalny i wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (w pierwszej instancji) lub przedmiotu zaskarżenia (w drugiej instancji). Wpis sądowy płacony jest odrębnie za każda instancję. Minimalna wysokość wpisu sądowego to 30 złotych, a maksymalna 200 000 złotych.

Stałe stawki wpisu obowiązują w sprawach o prawa majątkowe, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 złotych. Stałe stawki wynoszą przy wartości przedmiotu sporu:

- do 500 złotych - 30 zł,
 
- ponad 500 złotych do 1500 złotych - 100 złotych,
 
- ponad 1500 złotych do 4000 złotych - 200 złotych,  
 
- ponad 4000 złotych do 7500 złotych - 400 złotych,  
 
- ponad 7500 złotych do 10 000 złotych - 500 złotych,  
 
- ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych - 750 złotych,  
 
- ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych - 1000 złotych.  
 
 
Co do wysokości wpisu sądowego w konkretnej sprawie należy zasięgnąć informacji bezpośrednio u prawnika Kancelarii. Udzielenie informacji w tym zakresie jest bezpłatne.
 
 
 5. Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o zawodzie radcy prawnego?
 
 
Strona internetowa Krajowej Izby Radców Prawnych :                       www.kirp.pl
 
Strona internetowa Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach:     www.oirpkielce.pl
 
 
6. Czego będę potrzebował do zlecenia Kancelarii prowadzenia windykacji sądowej?
 
 
Typowe dokumenty konieczne do przygotowania pozwu o zapłatę dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania". Aby otworzyć plik zawierający zestawienie przykładowych dokumentów kliknij tutaj 
 
Dobrze jeśli zlecenie Kancelarii windykacji sądowej zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem dłużnika do zapłaty wysłanym listem poleconym. Klient wyczerpie tym samym próbę polubownego rozwiązania sporu. W razie potrzeby przedsądowe wezwanie do zapłaty może zostać sporządzone i wysłane przez prawnika Kancelarii.
 
 
 
 
Powrót