Polityka prywatności i zastrzeżenia prawne

Polityka prywatności i zastrzeżenia prawne


PRAWA AUTORSKIE

Treści umieszczone na niniejszej stronie stanowią utwory w rozumieniu ustawy ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) i jako takie podlegają ochronie. Prawa z nich wynikające – jeśli nie zastrzeżono inaczej – przysługują wyłącznie Prawnikom Kancelarii. Wykorzystywane informacji oraz materiałów zawartych na niniejszej stronie do innych celów niż prywatne oraz kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie publiczne lub inkorporowanie w innych publikacjach, stronach internetowych lub w jakiejkolwiek innej formie treści i grafik umieszczonych na niniejszej stronie w całości lub w części bez zgody Kancelarii jest zabronione.

 

INFORMACYJNY CHARAKTER

Wszelkie materiały zamieszczone na portalu służą wyłącznie celom informacyjnym. Żadnej z informacji zawartej w witrynie nie należy traktować jako porady prawnej ani oferty świadczenia usług prawniczych.

W celu uzyskania porady prawnej należy zwrócić się bezpośrednio do naszej Kancelarii. Zastrzegamy, że Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za aktualność zamieszczonych informacji.

 

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

(ostatnia aktualizacja: 10 maja 2019 roku)

 

Wstęp

 

Kancelaria szanuje prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza i dokłada wszelkich starań, by chronić przekazane dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przechwyceniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzane są przez Kancelarię z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przyjęte przez Kancelarię. W Polityce uregulowano:

         - rodzaje gromadzonych danych osobowych,

         - sposób wykorzystania tych danych,

         - prawa osób, których dane są przetwarzane,

         - kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane,

         - środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych,

         - sposób kontaktu w sprawie realizacji praw osób, których dane są przetwarzane,

         - stosowane przez Kancelarię środki i metody ochrony danych osobowych,

         - informacje dotyczące plików cookies.

 

 - Kancelaria – prowadzone przez radcę prawnego Annę Fonfarę, radcę prawnego Łukasza Fonfarę i radcę prawnego Mateusza Fonfarę odrębne działalności gospodarcze pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Kielcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 13/14; użyte na niniejszej stronie internetowej słowo Kancelaria obejmuje – stosownie do kontekstu – każdą z ww. Kancelarii Radców Prawnych osobno lub wszystkie łącznie;

- Klient – podmiot, na rzecz którego Kancelaria świadczy usługi prawne;

- dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego, adres poczty elektronicznej e-mail. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

- przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

- naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

  

     Administratorem danych osobowych jest Kancelaria.

  

Kancelaria, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług prawnych, uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów lub z publicznie dostępnych rejestrów.

Kancelaria uzyskuje dane osobowe przede wszystkim w zakresie:

- informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/ korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);

- służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, zaszeregowanie w instytucji, wykształcenie, doświadczenie zawodowe);

- potrzebnych do wystawienia faktury VAT, sporządzenia umowy lub pisma procesowego (takich jak NIP, REGON, PESEL, miejsce zamieszkania, wiek, stan cywilny);

- dostarczanych do Kancelarii treści takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze (dane zawarte w tych źródłach);

- przebiegu postępowań regulowanych odrębnymi przepisami, rozstrzygnięć sądowych lub administracyjnych,  naruszeń prawa.

 

Kancelaria zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.

Kancelaria dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.

Kancelaria zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

Kancelaria przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.

Kancelaria podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Kancelaria oświadcza, że:

- przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;

- zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

- przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

- przetwarzana dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Dostęp do danych osobowych posiadają prawnicy Kancelarii, a także pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz (np. aplikanci, pełnomocnicy substytucyjni). Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Kancelarię.

Kancelaria prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania.

Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

Kancelaria oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Gromadzone przez Kancelarię dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:

- świadczenia usług lub wykonywania umów, administrowanie nimi i informowanie o nich przez Kancelarię; w przypadku pozyskiwania danych osobowych dla celów związanych ze świadczeniem przez Kancelarię usług prawnych, Kancelaria przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania takiej umowy;

- realizacji obowiązków prawnych ciążących na Kancelarię, które wynikają np. z ustawy o radcach prawnych lub innych przepisów regulujących świadczenie usług prawnych, a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej; w przypadku kierowania do Kancelarii za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi przez Kancelarię lub inną zawartą z Kancelarią umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

- zbierania danych osobowych w związku z działalnością Kancelarii: w związku z prowadzoną działalnością Kancelarii może pozyskiwać dane osobowe także w innych celach, np. zawieranie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, co w każdym przypadku będzie oparte o prawnie uzasadnionym interesie Kancelarii (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

- szacowania ryzyka i udoskonalanie działalności Kancelarii (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzania komunikacją, analizowania i ulepszania świadczonych przez nią usług), co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

- rekrutacji: w celu wykonania obowiązków prawnych związanych z procesem rekrutacji (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu przeprowadzenia rekrutacji i zawarcia umowy z kandydatem na jego żądanie (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W ramach procesów rekrutacyjnych Kancelaria oczekuje przekazywania danych osobowych (CV lub życiorys) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa. Jeśli kandydat poda także inne dane, niewymagane przez Kancelarię w ogłoszeniu rekrutacyjnym, uznaje się, że wyraził zgodę na ich przetwarzanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym taką zgodę kandydat może wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględnione w procesie rekrutacyjnym;

- zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Kancelarii, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Kancelarię przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

Kancelaria nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Kancelaria może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu. W razie zawarcia umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, Kancelaria będzie wymagać od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Kancelarii.

 

W granicach przepisów prawa mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.

W granicach przepisów prawa mają Państwo również prawo dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez Kancelarię swoich danych osobowych.

W granicach przepisów prawa mają Państwo również prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez Kancelarię swoich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, to mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób Kancelarii. W takich sytuacjach Kancelaria dostosuje się do Państwa decyzji w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.

Mają Państwo prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od Kancelarii ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją oraz w granicach przepisów prawa mają Państwo prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Kancelarię opartego na realizacji jej uzasadnionego prawnie interesu.

Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: kancelaria@fonfara.pl.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Kancelarię Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mogą Państwo skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 Korzystanie ze strony internetowej www.fonfara.pl co do zasady nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania swoich danych.

Kancelaria, jej dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej www.fonfara.pl. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.

Pliki cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do Państwa komputera lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący stronę www.fonfara.pl. Stosowana przez Państwo przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do strony www.fonfara.pl za każdym razem, kiedy Państwo z niej korzystacie, dzięki czemu serwer rozpoznaje Państwa i pamięta na przykład Państwa preferencje (odwiedziny lub poprzednie działania).

Pliki cookies mogą jednak pobierać dotyczące Państwa informacje (np. o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach strony www.fonfara.pl. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć na stronie //www.aboutcookies.org.

Kancelaria wykorzystuje pliki cookies wyłącznie do badania funkcjonalności strony www.fonfara.pl. Informacje te Kancelaria przechowuje przez okres do 5 lat. Informacje te nie mogą być powiązane z żadnymi osobami fizycznymi.

Korzystając ze strony www.fonfara.pl zgadzają się Państwo na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Mogą Państwo jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Jednak usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania ze strony www.fonfara.pl, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.

Powyższa kontrola odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem:

//www.aboutcookies.org/.

W celu monitorowania strony internetowej www.fonfara.pl Kancelaria może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. oprogramowania udostępnionego przez Google.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe lub wynikłe wskutek dostępu oraz wykorzystania informacji do jakichkolwiek innych stron, witryn, bannerów reklamowych oraz innych serwisów, do których odesłania (tzw. linki) znajdują się na stronie internetowej www.fonfara.pl. Połączenie z powyższymi stronami następuje na wyłączne ryzyko użytkownika, przy czym dokładamy staranności, aby odesłania zawarte na stronie kierowały do zaufanych stron. 

Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie aktualnie obowiązujących przepisów, zmian w praktykach Kancelarii dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w Kancelarii.

Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie internetowej Kancelarii.

Każdorazowo na początku Polityki znajduje się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

 

Mogą Państwo w godzinach pracy Kancelarii skontaktować się z nią w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Kancelaria wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać Państwa dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat Polityki.

 

 

 

Powrót