Reprezentacja sądowa

Reprezentacja sądowa


Reprezentacja sądowa

Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów indywidualnych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Przedmiotem tych postępowań są sprawy z zakresu:

- dochodzenia roszczeń kontraktowych, w tym dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, 

- prawa rodzinnego i spadkowego,

- prawa medycznego (odpowiedzialność za tzw. błąd medyczny),

- prawa rzeczowego, w tym spraw o zasiedzenie,

- windykacji należności,

- dochodzenia naprawienia szkód i zadośćuczynienia na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

W ramach postępowania administracyjnego Klienci indywidualni reprezentowani są w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu:

- prawa budowlanego,

- prawa podatkowego.

Radcowie prawni reprezentują strony w sprawach karnych, z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.

 

Windykacja należności

Zachęcamy Państwa do zlecenia naszej Kancelarii prowadzenia spraw windykacyjnych. 

Czynności z zakresu reprezentacji sądowej i egzekucyjnej prowadzimy wobec dłużników na terenie całego kraju

Powrót