Informacje ogólne

Informacje ogólne


Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych z zakresu:

- umów cywilnoprawnych, w tym umów deweloperskich, umów o roboty budowlane, umów o świadczenie usług,

- odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym reprezentacji osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,

- procesu cywilnego,

- postępowania arbitrażowego,

- prawa administracyjnego,

- prawa podatkowego,

- prawa pracy,

- prawa rodzinnego i opiekuńcznego,

- prawa rzeczowego, w tym spraw związanych z obrotem nieruchomościami oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości,

- prawa spadkowego,

- prawa spółek,

- prawa ubezpieczeniowego,

- prawa zamówień publicznych.


W ramach świadczonych usług radcowie prawni Kancelarii reprezentują Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami arbitrażowymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej.
 

Ustanowienie radcy prawnego z urzędu w postępowaniu cywilnym

W razie zaistnienia przesłanek do częściowego lub całościowego zwolnienia od kosztów sądowych strona może  domagać się ustanowienia radcy prawnego z urzędu. Jeżeli strona we wniosku wskazała konkretnego radcę prawnego właściwa rada okręgowej izby radców prawnych w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym radcą prawnym wyznaczy radcę prawnego wskazanego przez stronę.

Ustanowienie radcy prawnego przez sąd jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego. Radca prawny ustanowiony przez sąd jest obowiązany zastępować stronę do prawomocnego zakończenia postępowania, chyba że z postanowienia sądu wynika, iż obowiązek zastępowania strony ustaje wcześniej.

 

 

 

 

 

 

Powrót