2022-07-01

Nowa ustawa deweloperska.

Od początku lipca obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, zwanej dalej "ustawą deweloperską".

Ustawa deweloperska reguluje:

1) środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę;
2) zasady wypłaty środków finansowych z mieszkaniowego rachunku powierniczego;
3) obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy, której celem jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
4) zasady i tryb zawierania oraz treść umowy rezerwacyjnej;
5) zasady i tryb zawierania oraz treść umowy deweloperskiej oraz innych umów zawieranych między nabywcą a deweloperem, których celem jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
6) prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej oraz innych umów zawieranych między nabywcą a deweloperem, których celem jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
7) zasady i tryb dokonywania odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz zasady odpowiedzialności nabywcy i dewelopera w tym zakresie;
8) zasady działania i zakres odpowiedzialności Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Celem ustawy deweloperskiej jest kompleksowa regulacja całokształtu zagadnień dotyczących umów zawieranych między deweloperem a nabywcą lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w tym umów rezerwacyjnych oraz innych umów towarzyszących szczegółowo określonych w ustawie. Na szczególną uwagę zasługuje unormowanie zasad odbioru oraz procedury zgłaszania i usuwania wad, a także wprowadzenie nowych podstaw do odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej.

Rozdział 9 ustawy deweloperskiej ustanawia katalog czynów zabronionych, których popełnienie skutkować może odpowiedzialnością karną (grzywną, w niektórych przypadkach karą ograniczenia wolności, a nawet karą pozbawienia wolności do lat dwóch). 

O tym, czy dane przedsięwzięcie deweloperskie podlega przepisom nowej ustawy deweloperskiej rozstrzygają przepisy przejściowe i końcowe (Rozdział 11), których zastosowanie w konkretnym przypadku może nastręczać pewnych trudności.

 

Łukasz Fonfara

radca prawny

Autor ma kilkunastoletnią praktykę w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców.

Informacje zawarte w witrynie traktować stosownie do ich charakteru określonego w zakładce „Polityka prywatności i zastrzeżenia prawne”.

 

Powrót