2022-04-17

Przepisy sankcyjne w zw. z agresją na Ukrainę.

W tych burzliwych czasach przedsiębiorcy borykają się z szeregiem nowych trudności. Oprócz zaburzeń logistycznych, nieprzewidywalności cen istnieje konieczność przestrzegania sankcji nałożonych na Federację Rosyjską. Co więcej, polscy przedsiębiorcy mogą być adresatami kontrsankcji nakładanych przez Rosję na państwa z tzw. listy państw nieprzyjaznych Federacji Rosyjskiej. W tym kontekście ważna jest umiejętność stosowania najnowszych aktów normatywnych, w szczególności ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach z zakresu przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, która weszła w życie w dniu 16 kwietnia 2022 r.

Poniżej wybrane akty prawne regulujące zagadnienia związane z agresją na Ukrainę:


- ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach z zakresu przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;


- rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy;


- rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających;


- rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;

- rozporządzenie Rady (UE) nr 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach.

Lista osób i podmiotów, co do których stosuje się środki sankcyjne jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a aktualne dane znajdują się na stronie internetowej MSWiA.

Naruszenia niektórych obowiązków wynikajacych z w/w przepisów mogą skutkować nałożeniem przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kary pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł, a także może skutkować odpowiedzialnością karną.

W przedmiotowym zakresie swiadczymy pomoc:

- przedsiębiorcom, będącym stroną umów z podmiotami/osobami objętymi sankcjami;

- zamawiającym w sprawach związanych ze stosowaniem w/w aktów normatywnych w związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi. 

 

Łukasz Fonfara

radca prawny

Autor ma kilkunastoletnią praktykę w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców.

Informacje zawarte w witrynie traktować stosownie do ich charakteru określonego w zakładce „Polityka prywatności i zastrzeżenia prawne”.

Powrót